• Trending zoekopdrachten
Home > Hulp > Betalingspromo en Cadeaubon

Hoe kunnen we je helpen?Vind hier je antwoord

Betalingspromo en Cadeaubon

1. Door deel te nemen aan deze gratis prijsvraag, worden alle deelnemers geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en daaraan gebonden te zijn. Alle instructies voor deelname maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

2. Deze wedstrijd staat open voor alle inwoners van Nederland, met uitzondering van werknemers van JD Sports, hun gezinnen, agentschappen of enig ander bedrijf dat rechtstreeks verbonden is met de administratie van deze promotie.

 

3. De wedstrijd begint op 05/09/2022 en zal lopen tot 23:59 op 03/10/2022.

 

4. Alle inzendingen moeten voor 23:59 op 03/10/2022 ontvangen zijn om in aanmerking te komen voor de gratis prijstrekking.

 

5. Inzendingen die onvolledig of onleesbaar zijn of niet binnen de aangegeven termijn aankomen, worden niet geaccepteerd en de beslissing van JD Sports zal definitief zijn.

 

6. De beslissing van JD Sports is definitief en er zal niet over worden gecorrespondeerd.

 

7. Deelnemers mogen het spel zo vaak proberen als zij willen. Elke in aanmerking komende deelnemer doet slechts eenmaal mee aan de prijstrekking.

 

8. Er is één prijs om weg te geven, €1000 JD giftcard. De winnaar wordt gekozen op basis van de hoogste score. De winnaar zal per e-mail op de hoogte worden gebracht. Mocht er binnen 48 uur geen reactie zijn op deze e-mail of mocht de e-mail om welke reden dan ook als onbestelbaar worden geretourneerd, inclusief maar niet beperkt tot een ongeldig e-mailadres, dan behoudt JD Sports zich het recht voor om die inzending te diskwalificeren en een alternatieve winnaar te selecteren. Alle deelnemers winnen bij het behalen van level 3 eenmalig gratis standaard thuisbezorging via de app.

 

9. De prijswinnaar zal op de hoogte worden gebracht van de details van de levering van de prijs. JD Sports aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertragingen in de levering van de prijs als gevolg van leveringsproblemen of andere onvoorziene omstandigheden.

 

10. Deelnemers moeten op het moment van deelname ouder zijn dan 18 jaar om mee te kunnen doen aan de gratis prijsvraag.

 

11. De prijs is niet overdraagbaar en er zijn geen alternatieven in contanten. Er worden geen andere kosten vergoed.

 

12. De prijs is afhankelijk van beschikbaarheid en de gebruikelijke JD Sports algemene voorwaarden zijn van toepassing.

 

13. Door mee te doen aan deze actie geef je toestemming aan JD Sports om je voor- en achternaam op onze website en social media outlets te plaatsen mocht je de prijstrekking winnen.

 

14. Door deel te nemen aan de wedstrijd kies je ervoor om e-mailcorrespondentie van JD Sports te ontvangen waarin je wordt geïnformeerd over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze e-mailcorrespondentie door de afmeldlink in de e-mails te gebruiken.

 

15. JD Sports aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor niet ontvangen inzendingen, of voor niet-bezorgde of vertraagde berichten die niet konden worden verzonden of ontvangen als gevolg van een technische storing of een andere reden buiten haar controle. JD Sports aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte, gedeeltelijke of vervormde computertransmissies, voor computer-, telefoon-, kabel-, netwerk-, elektronische of internethardware- of softwarestoringen, storingen, verbindingen, beschikbaarheid, voor het handelen of nalaten van een serviceprovider, internet, toegankelijkheid of beschikbaarheid of voor verkeersopstoppingen of ongeoorloofde menselijke handelingen.

 

16. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelnemers aan de wedstrijd zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene.

 

17. JD Sports geeft geen garantie of waarborg met betrekking tot de prijzen. Voor zover wettelijk toegestaan zijn JD Sports, haar agenten, gelieerde ondernemingen en handelspartners niet aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging, extra kosten, letsel of overlijden door welke oorzaak dan ook, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid, fraude of kwaadwilligheid), wettelijk of anderszins voortvloeiend uit de Wedstrijd of in verband met de acceptatie van deze voorwaarden en bepalingen of ontvangst of gebruik van een prijs toegekend op grond van de Wedstrijd.  JD Sports beveelt de prestaties van een contractant of de verplichtingen van derden verbonden aan de prijzen (inclusief maar niet beperkt tot de fabrikant of promotor van een prijs) niet aan of garandeert deze niet. JD Sports is niet aansprakelijk voor enige fraude gepleegd door een derde partij.

 

18. JD Sports behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd en/of de algemene voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, annuleren of aan te passen en/of de Wedstrijd (en/of eventuele gerelateerde prijzen) op elk moment geheel of gedeeltelijk aan te passen of in te trekken als gevolg van onvoorziene omstandigheden. JD Sports heeft ook het recht om de prijs (prijzen) te wijzigen indien het door onvoorziene omstandigheden onmogelijk wordt om de prijzen te verstrekken zoals beschreven of indien dit naar haar mening op enige wijze ongepast zou zijn. In dat geval zal een prijs van gelijke of grotere waarde worden aangeboden.

 

19. JD Sports heeft naar eigen goeddunken en op elk moment het recht om een deelnemer uit de Wedstrijd te verwijderen indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de deelnemer frauduleus, illegaal of op een ongeoorloofde manier heeft gehandeld of handelt.

 

20. Deze Wedstrijd wordt beheerst door Nederlandse recht. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar blijkt te zijn, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Bezig met laden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op prijsvragen/ winacties op de website en social media kanalen van jdsports.nl. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. JD Sports kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is JD Sports gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. JD Sports is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door JD Sports of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is JD Sports niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • JD Sports is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). JD Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. JD Sports mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is JD Sports gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. JD Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • JD Sports is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • JD Sports is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • JD Sports is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • JD sports is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat JD Sports daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door JD sports op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. JD Sports zal zo spoedig mogelijk reageren.

 

Bezig met laden

Er is ruimte voorzien voor je code in het winkelmandje. Nadat je een item toegevoegd hebt aan je mandje, vind je het veld kortingscode terug aan de linkerkant. Daar voer je de code in, waarna je op Toepassen klikt. Op voorwaarde dat hij nog geldig is, zal je korting meteen toegepast worden.
Bezig met laden

Wij nemen veiligheid zeer ernstig. Wanneer je je kredietkaartgegevens op de website invoert, wordt die informatie beschermd door middel van Secure Socket Layer (SSL)-technologie. Dit codeert je gegevens en zorgt ervoor dat de informatie die je indient niet gelezen kan worden in het uitzonderlijke geval dat het onderschept wordt.

Als je niet zeker bent dat de SSL-beveiliging toegepast wordt, kijk dan na of er een hangslot- of sleutelicoon zichtbaar is in de grijze bar aan de basis van de pagina die je aan het lezen bent.

Je kan er vanop aan dat de gegevens die je bij ons ingeeft veilig zijn.
Bezig met laden

BTS giveaway

Je kunt aan de BTS giveaway meedoen door de app te downloaden via de giveaway page en je in te schrijven voor de nieuwsbrief vóór 12:00 op 05/09/2022 

De giveaway start op 09:00 op 02/09/2022 en eindigt op 12:00 OP 05/09/2022

·     Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.

·         Registratiegegevens kunnen na inschrijving niet meer worden gewijzigd. Deze gegevens zullen worden gebruikt als je de loterij wint

·         Slechts één inzending per persoon

·         De winnende deelnemer wordt gecontacteerd op 06/09/2022 via e-mail met verdere details over het evenement

Algemene voorwaarden giveaway

Door deel te nemen aan deze giveaway accepteer je en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je het niet eens bent met de algemene voorwaarden, moet je niet deelnemen aan de giveaway. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de algemene voorwaarden doorleest voordat je deelneemt aan de giveaway. Wij, JD Sports Fashion plc, raden je aan een kopie van deze algemene voorwaarden af te drukken en op te slaan of te bewaren voor toekomstig gebruik. JD Sports plc is de aanbieder van deze giveaway.

1.       Wat kun je winnen?

1 winnaar wint een giftcard t.w.v. 500 euro.

De Kans om te winnen is afhankelijk van beschikbaarheid. De prijs kan niet worden ingeruild voor een geldwaarde, noch is deze overdraagbaar. De Kans om te winnen is afhankelijk van de bevestiging van de winnaar (d.w.z. JD Sports heeft contact kunnen opnemen met de winnaars en heeft kunnen bevestigen of ze in aanmerking komen) en de geldigheid van de inschrijvingsgegevens. JD Sports heeft het recht om de giveaway op elk moment te wijzigen, aan te passen of in te trekken als gevolg van een wijziging in de toepasselijke wetgeving of gebeurtenissen die buiten de controle van JD Sports vallen. JD Sports is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, annulering of herschikking van de giveaway.

2.       Wie kan deelnemen?

Deze giveaway is beschikbaar voor deelnemers die 16 jaar of ouder zijn. Als we niet in staat zijn om jouw gegevens te verifiëren, is je deelname ongeldig. Deelnemers moeten toegang hebben tot het internet. Internetproviders kunnen kosten in rekening brengen voor toegang tot het internet. Deelname is beperkt tot één klant per huishouden. Deelnemers mogen niet via meer dan één JD Sports-account proberen mee te doen aan de giveaway. Als er meer dan één inzending van een huishouden en/of klant wordt ontvangen, wordt alleen de eerste inzending geaccepteerd. Geen aankoop nodig om deel te nemen.

JD Sports behoudt zich het recht voor om de winnaars te vragen een bewijs van leeftijd te overleggen. Werknemers (en hun naaste familie) van de JD groep (www.jdplc.com/our-group), of iemand anders die professioneel verbonden is met deze giveaway, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de giveaway. JD Sports behoudt zich het recht voor (naar eigen goeddunken) te beslissen of aan de toelatingscriteria is voldaan. JD Sports is niet verantwoordelijk voor inzendingen die verloren, vertraagd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die niet kunnen worden afgeleverd of ingevoerd om een technische of andere reden.

3.       Hoe neem je deel

Download de JD app via de giveaway page en je in te schrijven voor de nieuwsbrief vóór 12:00 op 05/09/2022. We kunnen uw gegevens niet meer wijzigen na je deelname.

4.       Sluitingstijden

Inzendingen die na 12:00 op 05/09/2022 worden ontvangen, zijn niet geldig.

5.       Hoe worden de winnaars gekozen?

De winnaar wordt willekeurig gekozen. De beslissing van JD Sports is definitief en bindend voor alle deelnemers. Over de selectie van de winnaars wordt niet gecorrespondeerd (behalve met de winnaars zelf). De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht op 06/09/2022.

Als je contact wilt opnemen met JD Sports in verband met de giveaway, gebruik dan het volgende adres: CRM BTS giveaway JD Sports NL, JD Sports Fashion plc, Edinburgh House, Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, BL9 8RR, Verenigd Koninkrijk.

6.       Verantwoordelijkheden van de winnaars

Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om: (i) alle fasen van de sectie 'Hoe deel te nemen' hierboven in te vullen; (ii) accurate contactgegevens te verstrekken; (iii) op verzoek onmiddellijk een geldig bewijs van leeftijd te verstrekken (minimumleeftijd 16); (iv) zich te houden aan de Nederlandse wetgeving; en (vi) te voldoen aan alle regels, instructies, vereisten, algemene voorwaarden of voorschriften van JD Sports. JD Sports is niet aansprakelijk jegens de winnaar of andere personen wanneer zij zich niet houden aan dergelijke verantwoordelijkheden en een dergelijke nalatigheid kan resulteren in het verbeuren van de Kans om te winnen.

7.       Persoonlijke Informatie

Door het aanvinken van de relevante vakjes, ga je ermee akkoord dat je wordt aangemeld voor het ontvangen van regelmatige communicatie van JD Sports (en zijn filialen) via de geselecteerde kanalen. Voor een lijst van JD Sports filialen die marketing communicatie kunnen sturen, klik op deze link: www.jdplc.com/our-group. JD Sports zal persoonlijke informatie die je verstrekt, of die we verkrijgen via onze omgang met jou, gebruiken om je aan te melden voor marketingmateriaal verstrekt door JD Sports (en zijn gelieerde ondernemingen) en om de giveaway te beheren. We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je te vertellen over JD Sports' (en aan JD Sports gelieerde) producten en aanbiedingen, en voor marktonderzoek, waaronder analyse en ontwikkeling van onze producten en klantrelaties. Voor volledige details over hoe JD Sports jouw informatie gebruikt, bekijk onze Privacy Policy hier:https://www.jdsports.be/customer-service/privacy/. Je kunt je op elk moment uitschrijven door de instructies in de promotie-e-mails te volgen. Als je geen marketingcommunicatie van JD Sports (en aan JD Sports gelieerde ondernemingen) wenst te ontvangen, vink dan het (de) opt-in vakje(s) hierboven niet aan.

8.       Publiciteit

Door deel te nemen aan de giveaway, gaan deelnemers ermee akkoord om deel te nemen aan publiciteit activiteiten op verzoek van JD Sports indien zij een winnaar van de giveaway zijn. Deelnemers stemmen ermee in dat JD Sports (of een door JD Sports aangewezen derde partij) naar eigen goeddunken hun naam, afbeelding, eventuele relevante videobeelden van hen en opmerkingen met betrekking tot de giveaway en hun ervaring mag gebruiken voor toekomstige promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden in alle media wereldwijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hiervoor een vergoeding wordt betaald (inclusief, ter voorkoming van twijfel, bij het reageren op een derde partij).

JD Sports behoudt zich het recht voor om: (i) de Kans op Aankoop in te trekken of aankoop van het Item te weigeren indien een winnaar een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden schendt of indien blijkt dat hij/zij op oneerlijke of frauduleuze wijze heeft gehandeld; en (ii) een zwarte lijst van toekomstige giveaways op te stellen voor elke persoon die meer dan eens deelneemt, of die volgens JD Sports heeft geprobeerd deel te nemen, aan de giveaway en/of van wie JD Sports meent dat hij/zij zich bezighoudt met, of blijkt te hebben beziggehouden met, oneerlijke of frauduleuze activiteiten.

Als je contact wilt opnemen met JD Sports in verband met de giveaway, gebruik dan het volgende adres: CRM BTS giveaway JD Sports NL, JD Sports Fashion plc, Edinburgh House, Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, BL9 8RR, Verenigd Koninkrijk.

 
Bezig met laden

Winkel ticket sale hiphophuis giveaway 

Je kunt aan de winkel ticket sale hiphophuis giveaway meedoen door jouw kaartjes voor de summer school te kopen via de QR code van JD vóór 31/08/2022.

De giveaway start op 19/07/2022 en eindigt op 31/08/2022

·     Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.

·     Registratiegegevens kunnen na inschrijving niet meer worden gewijzigd. Deze  gegevens zullen worden gebruikt als je de loterij wint

·     Slechts één inzending per persoon

·     De winnende deelnemer wordt gecontacteerd op 07/09/2022 via email met verdere details over het evenement

Algemene voorwaarden giveaway

Door deel te nemen aan deze giveaway accepteer je en ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je het niet eens bent met de algemene voorwaarden, moet je niet deelnemen aan de giveaway. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je de algemene voorwaarden doorleest voordat je deelneemt aan de giveaway. Wij, JD Sports Fashion plc, raden je aan een kopie van deze algemene voorwaarden af te drukken en op te slaan of te bewaren voor toekomstig gebruik. JD Sports plc is de aanbieder van deze giveaway.

1.       Wat kun je winnen?

1 winnaar wint een jaar lang schoenen (12 paar schoenen).

De Kans om te winnen is afhankelijk van beschikbaarheid. De prijs kan niet worden ingeruild voor een geldwaarde, noch is deze overdraagbaar. De Kans om te winnen is afhankelijk van de bevestiging van de winnaar (d.w.z. JD Sports heeft contact kunnen opnemen met de winnaars en heeft kunnen bevestigen of ze in aanmerking komen) en de geldigheid van de inschrijvingsgegevens. JD Sports heeft het recht om de giveaway op elk moment te wijzigen, aan te passen of in te trekken als gevolg van een wijziging in de toepasselijke wetgeving of gebeurtenissen die buiten de controle van JD Sports vallen. JD Sports is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, annulering of herschikking van de giveaway.

2.       Wie kan deelnemen?

Deze giveaway is beschikbaar voor deelnemers die 16 jaar of ouder zijn. Als we niet in staat zijn om jouw gegevens te verifiëren, is je deelname ongeldig. Deelnemers moeten toegang hebben tot het internet. Internetproviders kunnen kosten in rekening brengen voor toegang tot het internet. Deelname is beperkt tot één klant per huishouden. Deelnemers mogen niet via meer dan één JD Sports-account proberen mee te doen aan de giveaway. Als er meer dan één inzending van een huishouden en/of klant wordt ontvangen, wordt alleen de eerste inzending geaccepteerd. Geen aankoop nodig om deel te nemen.

JD Sports behoudt zich het recht voor om de winnaars te vragen een bewijs van leeftijd te overleggen. Werknemers (en hun naaste familie) van de JD groep (www.jdplc.com/our-group), of iemand anders die professioneel verbonden is met deze giveaway, komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de giveaway. JD Sports behoudt zich het recht voor (naar eigen goeddunken) te beslissen of aan de toelatingscriteria is voldaan. JD Sports is niet verantwoordelijk voor inzendingen die verloren, vertraagd, verkeerd geadresseerd of onvolledig zijn of die niet kunnen worden afgeleverd of ingevoerd om een technische of andere reden.

3.       Hoe neem je deel

Stap 1: Koop een ticket via de QR code in een van de JD winkels voor 31/08/2022. We kunnen uw gegevens niet meer wijzigen na je deelname.

Stap 2: Als je bent geselecteerd, sturen wij je op 07/09/2022 een e-mail met de bevestiging dat je de prijs hebt gewonnen.

4.       Sluitingstijden

Inzendingen die na 31/08/2022 worden ontvangen, zijn niet geldig.

5.       Hoe worden de winnaars gekozen?

De winnaar wordt willekeurig gekozen. De beslissing van JD Sports is definitief en bindend voor alle deelnemers. Over de selectie van de winnaars wordt niet gecorrespondeerd (behalve met de winnaars zelf). De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht op 07/09/2022.

Als je contact wilt opnemen met JD Sports in verband met de giveaway, gebruik dan het volgende adres: Winkel giveaway hiphophuis JD NL, JD Sports Fashion plc, Edinburgh House, Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, BL9 8RR, Verenigd Koninkrijk.

6.       Verantwoordelijkheden van de winnaars

Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om: (i) alle fasen van de sectie 'Hoe deel te nemen' hierboven in te vullen; (ii) accurate contactgegevens te verstrekken; (iii) op verzoek onmiddellijk een geldig bewijs van leeftijd te verstrekken (minimumleeftijd 16); (iv) zich te houden aan de Nederlandse wetgeving; en (vi) te voldoen aan alle regels, instructies, vereisten, algemene voorwaarden of voorschriften van JD Sports. JD Sports is niet aansprakelijk jegens de winnaar of andere personen wanneer zij zich niet houden aan dergelijke verantwoordelijkheden en een dergelijke nalatigheid kan resulteren in het verbeuren van de Kans om te winnen.

7.       Persoonlijke Informatie

Door het aanvinken van de relevante vakjes, ga je ermee akkoord dat je wordt aangemeld voor het ontvangen van regelmatige communicatie van JD Sports (en zijn filialen) via de geselecteerde kanalen. Voor een lijst van JD Sports filialen die marketing communicatie kunnen sturen, klik op deze link: www.jdplc.com/our-group. JD Sports zal persoonlijke informatie die je verstrekt, of die we verkrijgen via onze omgang met jou, gebruiken om je aan te melden voor marketingmateriaal verstrekt door JD Sports (en zijn gelieerde ondernemingen) en om de giveaway te beheren. We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je te vertellen over JD Sports' (en aan JD Sports gelieerde) producten en aanbiedingen, en voor marktonderzoek, waaronder analyse en ontwikkeling van onze producten en klantrelaties. Voor volledige details over hoe JD Sports jouw informatie gebruikt, bekijk onze Privacy Policy hier:https://www.jdsports.nl/customer-service/privacy/. Je kunt je op elk moment uitschrijven door de instructies in de promotie-e-mails te volgen. Als je geen marketingcommunicatie van JD Sports (en aan JD Sports gelieerde ondernemingen) wenst te ontvangen, vink dan het (de) opt-in vakje(s) hierboven niet aan.

8.       Publiciteit

Door deel te nemen aan de giveaway, gaan deelnemers ermee akkoord om deel te nemen aan publiciteit activiteiten op verzoek van JD Sports indien zij een winnaar van de giveaway zijn. Deelnemers stemmen ermee in dat JD Sports (of een door JD Sports aangewezen derde partij) naar eigen goeddunken hun naam, afbeelding, eventuele relevante videobeelden van hen en opmerkingen met betrekking tot de giveaway en hun ervaring mag gebruiken voor toekomstige promotie-, marketing- en publiciteitsdoeleinden in alle media wereldwijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat hiervoor een vergoeding wordt betaald (inclusief, ter voorkoming van twijfel, bij het reageren op een derde partij).

JD Sports behoudt zich het recht voor om: (i) de Kans op Aankoop in te trekken of aankoop van het Item te weigeren indien een winnaar een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden schendt of indien blijkt dat hij/zij op oneerlijke of frauduleuze wijze heeft gehandeld; en (ii) een zwarte lijst van toekomstige giveaways op te stellen voor elke persoon die meer dan eens deelneemt, of die volgens JD Sports heeft geprobeerd deel te nemen, aan de giveaway en/of van wie JD Sports meent dat hij/zij zich bezighoudt met, of blijkt te hebben beziggehouden met, oneerlijke of frauduleuze activiteiten.

Als je contact wilt opnemen met JD Sports in verband met de giveaway, gebruik dan het volgende adres: Winkel giveaway hiphophuis JD NL, JD Sports Fashion plc, Edinburgh House, Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, BL9 8RR, Verenigd Koninkrijk.

 
Bezig met laden

Je kunt een cadeaubon kopen in de winkel of via https://www.jdsports.nl/page/gift-cards/.

Bezig met laden

Wij aanvaarden volgende betalingsmethoden: 

 • Debit/Credit Card
 • Klarna
 • IDEAL 
 • Paypal
 • American Express 
 • Apple Pay
Bezig met laden

De studentenkorting is alleen beschikbaar voor geverifieerde UNiDAYS-leden. Ga naar Unidays om je te registreren. De korting is niet inwisselbaar voor contant geld en is niet overdraagbaar. Alle geretourneerde artikelen worden terugbetaald tegen de kortingprijs die is betaald. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

*De korting is uitgesloten van bepaalde producten

Voor vragen over de korting kun je terecht bij Unidays.

Bezig met laden

Bekijk hier onze volledige FAQ's

 

 

Bezig met laden

Klik voor informatie over cadeaubonnen op de volgende link:

https://www.jdsports.nl/page/gift-cards/

Bezig met laden

We accepteren de volgende creditcards / betaalpassen:

 • VISA
 • Master Card
 • Maestro
 • American Express

We accepteren ook PayPal, Klarna of Ideal.

Wij accepteren geen betaling per cheque, stijlkaarten, Visa Electron, Solo-kaarten, Duet-kaarten, contanten, postwissels of cadeaubonnen. Om je nog meer vertrouwen te geven in online winkelen bij ons, hebben we Verified by Visa en Mastercard® SecureCode ™ geïntroduceerd. Deze services verbeteren je bestaande creditcard- / betaalpasaccounts tegen ongeoorloofd gebruik wanneer je bij ons winkelt.

Als je deze service wilt gebruiken, dien je je eerst te registreren bij de bank of andere organisatie die je kaart heeft uitgegeven

 

Bezig met laden

De meeste promoties worden automatisch toegepast bij het afrekenen.

Heb je een kortings- of promotiecode? Voer deze dan in bij het vakje 'kortingscode'. Eenmaal voltooid klik je op Toepassen waarna de korting wordt toegepast.

 

Bezig met laden

Kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan contact met ons op

Download onze apps

Shop 24/7 met de JD Sports app! Krijg toegang tot de nieuwste producten en exclusieve aanbiedingen terwijl je on the go bent.

Download via de App Store Download via Google Play

Meld je aan voor de JD Sports nieuwsbrief

Loading
Wij accepteren de volgende betaalmethoden
PayPal logo Apple Pay logo Klarna logo iDEAL logo
Bezoek onze bedrijfswebsite   www.jdplc.com Copyright © 2022 JD Sports Fashion Plc, alle rechten voorbehouden.
Loading